Glek vzw webshop haken en breien

Algemene verkoopsvoorwaarden

De consument heeft het recht aan Vzw Glek mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Vzw Glek
Nieuwe Steenweg 42
8377 Zuienkerke
E : info@glekshop.be
T: 0493198645

Artikel 1: Algemene bepalingen
De elektronische webwinkel van vzw Glek een vereniging zonder winst met maatschappelijke zetel te Nieuwe steenweg 42 8377 Zuienkerke België), BTW BE0559 887 166 biedt haar klanten de mogelijkheid om gehaakte knuffels/gebreide mutsen en andere online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het vzw Glek assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij vzw Glek. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12).
Vzw Glek is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Vzw Glek is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door vzw Glek. Vzw Glek is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het vzw Glek assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van vzw Glek. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- via Mollie : Kredietkaart (zoals MasterCard, Visa, American Express, Discover Card), iDeal, Bancontact /Mister Cash, KBC, Belfius

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van vzw Glek.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van vzw Glek te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover vzw Glek beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Vzw Glek zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk na levering – zonder vertraging - worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de vzw Glek klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan vzw Glek.
Elk gebrek dient binnen 2 weken na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, verkeerd wassen, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik, waarbij vermelde opsomming geenszins exhaustief is.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht een gebrek te zijn dat aanwezig was bij de levering van het goed, behoudens tegenbewijs door de Klant.
In eerste instantie zal een herstel altijd in natura worden bewerkstelligd. Wanneer voorradig wordt het goed opnieuw verstuurd. Wanneer dit niet mogelijk is kan de klant de koopsom terugvorderen.
De garantie is niet overdraagbaar. De aansprakelijkheid van Vzw Glek is beperkt tot maximaal 15 euro.

Artikel 9: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen : De consument heeft het recht aan vzw Glek mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Er zijn geen dwingende voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht.

Artikel 10: Privacy
Vzw Glek verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die u middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van vzw Glek toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door. Dit e-mailadres kan voor commerciële doeleinden worden gebruikt binnen vzw Glek. U kan zich hiervoor ten allen tijde afmelden.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Vzw Glek bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat vzw Glek uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Vzw Glek, Klantendienst – Nieuwe Steenweg 42, 8377 Zuienkerke.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, vzw Glek heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
vzw Glek respecteert strikt de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u op onze webshop - http://www.glekshop.be ter consultatie, wijziging of verwijdering.
Vzw Glek maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Iedere internetgebruiker kan zijn computer zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Indien uw computer geen cookies accepteert is het mogelijk dat u problemen zult ondervinden tijdens de bestelprocedure. Mocht dit het geval zijn dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen zodat wij u bestelling alsnog kunnen invoeren.
vzw Glek houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@glekshop.be.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door vzw Glek om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: VZW GLEK Klantendienst
De Vzw Glek klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer 050/692187, via e-mail op info@glekshop.be of per post op het volgende adres : Vzw Glek, Klantendienst – Nieuwe Steenweg 42, 8377 Zuienkerke

Artikel 13: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van vzw Glek. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
Vzw Glek kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brugge bevoegd.